PL   |   EN   |   DE   |   ES

Zamówienia publiczne

Dyrektor Zespołu Szkół Łączności im. M. Kopernika w Poznaniu jako Kierownik Zamawiającego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań

Zaprasza
do złożenia oferty  w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 000 euro dotyczącej

  „Kompleksowej ochrony mienia i obsługi portierni w Zespole Szkół Łączności im. M. Kopernika w Poznaniu oraz monitorowania i ochrony obiektu w systemie alarmowym- stała kontrola obiektu”. 

 Do powyższego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 oraz z 2016r. poz. 1020)

 

Ogłoszenie

Wyjaśnienie do SIWZ

Formularz ofertowy

WYBÓR OFERTY