PL   |   EN   |   DE   |   ES

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO

„BEZPIECZNY INTERNET”

 

I.       Cel konkursu :

Nadrzędnym celem konkursu jest ukazanie Internetu jako najpopularniejszej ogólnoświatowej sieci komputerowej, która ma zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na człowieka - bywa między innymi skarbnicą wiedzy, doskonałym narzędziem komunikacji współczesnego człowieka ... ale i żródłem ludzkich frustracji, uzależnienia , a nawet zagrożenia życia.

Filmy i zdjęcia prezentujące pozytywne lub negatywne wpływy Internetu na człowieka XXI pozwolą na uzmysłowienie odbiorcom konieczności dokonywania właściwych wyborów i konieczności rozważnego korzystania z osiągnięć współczesnej techniki.

Temat tegorocznej 9. edycji brzmi "Internet - wirtualny świat kultury i sztuki" - daje szerokie możliwości interpretacyjne i pobudza do kreatywnego podejścia do tematu.

II.    Organizator konkursu:

1.       Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

2.       Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

3.       Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

III. Adresaci Konkursu:

Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Wielkopolski.

IV.  Zasady Konkursu:

1.       Konkurs ma charakter otwarty.

2.       Konkurs oceniany jest oddzielnie w dwóch kategoriach wiekowych - gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

3.       Konkurs jest rozgrywany drużynowo (2 do 4 członków w drużynie). W skład drużyny mogą wchodzić tylko uczniowie aktualnie uczęszczający do szkoły.


4.       Każda drużyna uczestniczy w konkursie pod kierunkiem nauczyciela (ten sam nauczyciel może być opiekunem kilku drużyn z danej szkoły).

5.       Zgłoszenia indywidualne lub drużyny do konkursu dokonuje tylko nauczyciel – opiekun.


6.       Wymogi techniczne:

-    udźwiękowiony materiał filmowy (animacja, film) wykonany przy użyciu ogólnodostępnego oprogramowania multimedialnego

-    czas trwania animacji/filmu – nie dłuższy niż 5 minut,

-    dozwolone formaty plików: avi, mov, mp4, wmv

-    w przypadku użycia nietypowych kodeków należy je dołączyć do pracy nagrywając na płycie z materiałem,

- w przypadku zdjęć - format A3, kolor i techniki dowolne

7.       Każda nadesłana praca winna zawierać następujące dane:

-    Tytuł pracy

-    Imię i nazwisko autora

-    Wiek

-    Zgodę rodziców na wzięcie udziału w Konkursie

-    Zgodę rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich) lub uczestnika pełnoletniego Konkursu na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.833)

8.   Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.

9.   Prawa autorskie do pracy złożonej w konkursie nie mogą być niczym ograniczone.

10.   Termin składania prac konkursowych upływa 27 stycznia 2017r.

11.   W konkursie nie będą brały prace, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane, lub wpłynęły do Organizatora po terminie.

12.   Złożenie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu

13.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły z przyczyn od niego niezależnych.

14.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego na skutek okoliczności niezależnych od niego.

15.   Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

16.   Nadzór na prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa.

17.   Komisja Konkursowa składać się będzie od 3 do 8 osób.

18.   Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

19.   Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

20.   Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.

21.   Dane tych osób przetwarzane będą przez podmiot działający na zlecenie administratora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego  Konkursu.

22.    Organizator oraz fundator nagród zastrzegają sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych osobowych osób, które otrzymają nagrodę i wyróżnienia w Konkursie.

23.   Organizatorowi przysługuje prawo publikowania informacji o nagrodzonych pracach, w środkach masowego przekazu, a także prawo wykorzystywania tych prac, bez dalszych zobowiązań finansowych  wobec laureata.

24.   Prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje Organizatorowi lub Jury.

25.   Organizator lub Jury może dokonywać zmian w Regulaminie, które stają się obowiązujące z chwilą opublikowania ich na stronie WWW Zespołu Szkół Łączności.

26.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

V.     Terminy

Prace konkursowe należy przesłać do Organizatora:

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

ul. Przełajowa 4

61-622 Poznań

Z dopiskiem „Konkurs filmowy”

do 27 stycznia 2017r. 

 

VI.  Nagrody

W Konkursie wyłonionych zostanie 3 laureatów w dwóch kategoriach wiekowych.

Laureaci otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

 

VII. Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac. Zostaną one przekazane do publikacji własnych i telewizyjnych.

VIII.       Jury

Prace ocenia Jury, którego skład ustala Organizator Konkursu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w publikacjach związanych z Konkursem.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!