PL   |   EN   |   DE   |   ES

Projekt e-SWOI

 

 

     

 

Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji (SWOI) jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych. Celem głównym projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dalszym kształceniem informatycznotechnicznym, kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy. W ramach projektu przewiduje się wypracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji uczniów, opartego na Strategii Wolnych i Otwartych Implementacji, przetestowanego i przygotowanego do włączenia w nurt polityki edukacyjnej w Polsce oraz propagowanie nowoczesnych technologii, narzędzi, idei i rozwiązań informatycznych oraz mechatronicznych wśród uczniów i uczennic. Projekt zakłada opracowanie wzorcowych metod i narzędzi wczesnego formowania kompetencji informatyczno-technicznych w oświacie instytucjonalnej, wspieranej aktywnymi formami ustawicznego samokształcenia uczniów i uczennic i zbudowanie ogólnie dostępnej platformy spiralnego transferu wiedzy i umiejętności z dziedzin technicznych jako pomostu międzypokoleniowej współpracy i międzyrówieśniczej koedukacji on-line. Działania projektu mają na celu wykształcenie u uczniów i uczennic umiejętności pracy zespołowej nad projektowaniem, tworzeniem i opisywaniem efektywnych implementacji programistycznych, elektronicznych i mechatronicznych jak też wyrobienie nawyku systematycznego dokumentowania osobistego rozwoju i dorobku w postaci e-portfolio, które w przyszłości służyć może jako dowód posiadania umiejętności istotnych dla gospodarki.