PL   |   EN   |   DE   |   ES

Planowane efekty (wskaźniki)

1)        Wparciem objętych będzie 23 szkoły prowadzące kształcenia zawodowe (19 szkół podlegających Miastu Poznań, 3 z Powiatu Śremskiego, 1 z Gminy Oborniki). W szkołach tych, m.in. zostaną doposażone pracownie kształcenia zawodowego/warsztaty szkolne w sprzęt i materiały umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz stworzone zostaną warunki do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie i doposażenie pracowni (Szkolnego Punktu Informacji i Kariery), opracowanie Programów Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz standardów doradztwa zawodowego dla nowego typu szkół zawodowych oraz materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

2)        Szacuje się, że 1689 uczniów z 23 szkół skorzysta z różnych form wsparcia (jeden uczeń będzie mógł skorzystać z  kilku form wsparcia), w tym:

·      1140 uczniów (330 kobiet) będzie miało możliwość odbycia stażu/praktyki w firmach;

·      585 uczniów (30 kobiet) weźmie udział w szkoleniach specjalistycznych wykraczających poza podstawę programową kształcenia w zawodach;

·      1104 uczniów (330 kobiet) weźmie udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

3)        Wsparciem będzie objętych 128 nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (jeden nauczyciel będzie mógł skorzystać w kilku form wsparcia) z 23 szkół, w tym:

·      30 nauczycieli (15 kobiet) będzie uczestnikiem studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo w przypadku nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów – będą oni mogli rozszerzyć zakres kształcenia o nowy zawód/kwalifikacje;

·      80 nauczycieli kształcenia zawodowego (48 kobiet) będzie przeszkolonych w obsługi dostarczonego do szkoły doposażenia pracowni kształcenia zawodowego/warsztatów szkolnych;

·      48 nauczycieli kształcenia zawodowego (24 kobiety) weźmie udział w cyklu szkoleń doskonalących kwalifikacje i kompetencje, w tym szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji personalnych i społecznych uczniów;

·      50 nauczycieli kształcenia zawodowego (30 kobiet) weźmie udział z stażach w firmach.

4)        Wsparciem objętych będzie także 78 nauczycieli związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym w 23 szkołach, z czego:

·        48 nauczycieli (33 kobiety) weźmie udział w cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji doradców zawodowych, w tym uzyska przygotowanie do prowadzenie zajęć z Indywidualnego Planu Kariery z uczniami;

·        30 nauczycieli (21 kobiet) realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach ukończy studia podyplomowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji doradcy zawodowego.