PL   |   EN   |   DE   |   ES

Liga klas

LIGA KLAS 2017/2018

 

LIGA KLAS to całoroczne współzawodnictwo pomiędzy klasami uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół Łączności w zakresie dydaktycznym i wychowawczym.

 

* Cele:

  • podniesienie jakości kształcenia,
  • motywowanie uczniów do podniesienia poziomu frekwencji i wyników w nauce,
  • wyzwalanie kreatywności,
  • motywowanie uczniów do rozwoju osobowego i społecznego,
  • wyzwalanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za swój rozwój,
  • motywowanie do działania na rzecz szkoły i środowiska,
  • kształtowanie postawy patriotycznej.

 

* Zakres współzawodnictwa / zasady punktacji:

I.                   Frekwencja uczniów (max 30pkt):

- punktacja liniowa rozpoczynająca się od frekwencji 70% (0 pkt), kończąca się na 100% (30 pkt);

II.                Średnia ocen klas za I i II semestr (max 30pkt):

- punktacja liniowa rozpoczynająca się od średniej 2,0 (0 pkt), kończąca się na 5,0 (30 pkt);

III.             Współzawodnictwo sportowe (max 10 pkt):

- punktacja w zależności od zajętego miejsca: 1 miejsce - 5pkt, 2 miejsce – 3 pkt, 3 miejsce – 1 pkt;

- punkty nadmiarowe (powyżej 10 pkt) są finalnie sumowane i brane pod uwagę w łącznej punktacji (suma punktów nadmiarowych przemnożona przez wskaźnik % wynikający z sumy frekwencji i średniej ocen);

IV.              Organizacja imprez i uroczystości, organizacja akcji wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych, akcje na rzecz środowiska lokalnego, wolontariat (max 10 pkt):

- za każdą poprawnie przygotowaną imprezę/uroczystość/akcję klasa otrzyma 2 pkt;

- punkty nadmiarowe (powyżej 10 pkt) są finalnie sumowane i brane pod uwagę w łącznej punktacji (suma punktów nadmiarowych przemnożona przez wskaźnik % wynikający z sumy frekwencji i średniej ocen);

V.                 Indywidualne osiągnięcia uczniów oraz całej klasy w konkursach przedmiotowych (max 10 pkt):

- punktacja w zależności od zajętego miejsca: 1 miejsce - 5pkt, 2 miejsce – 3 pkt, 3 miejsce – 1 pkt;

- punkty nadmiarowe (powyżej 10 pkt) są finalnie sumowane i brane pod uwagę w łącznej punktacji (suma punktów nadmiarowych przemnożona przez wskaźnik % wynikający z sumy frekwencji i średniej ocen);

VI.              Poziom czytelnictwa klas (max 10 pkt):

- punktacja w zależności od zajętego miejsca: 1 miejsce – 10 pkt, 2 miejsce – 9 pkt, 3 miejsce – 8 pkt, 4 miejsce – 7 pkt, 5 miejsce – 6 pkt, 6 miejsce – 5 pkt, 7 miejsce – 4 pkt, 8 miejsce – 3 pkt, 9 miejsce – 2 pkt, 10 miejsce – 1 pkt;

 

* Terminarz konkursów z treści przedmiotowych: Liga klas

DATA

ZADANIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Wrzesień

Europejski Dzień Języków Obcych

Monika Kudlińska, Agata Frankowska

Październik

Terminale i przyłącza

Dariusz Kopania, Stanisław Sitek, Krzysztof Lewandowski

Listopad

Lokalne sieci komputerowe

Piotr Zwierzykowski, Zenon Kupsik

Grudzień

Pojedynek na słowa:

angielski vs. niemiecki

Anna Karwasz,

Romana Kaczmarek

Styczeń

Wielkopolanie w walce o niepodległość

Ewelina Kawczyńska

Luty

Zawód przyszłości

Bezpieczny Internet

Agata Witkowska

Joanna Wabich, Ryszard Zenker

Marzec

Instalacja i eksploatacja urządzeń elektronicznych;

Tydzień kultury języka polskiego

Dzień liczby Pi

Józef Waraczewski, Andrzej Grześkowiak

Maria Rybicka

Klaudia Mroczek

Kwiecień

„Przyroda w kosmosie” ;

Turniej piłki nożnej

Paweł Staniszewski

Zbigniew Rachwalski, Maciej Konieczny, Mateusz Ludwiczak

Maj

Sieci rozległe

Janusz Pochmara, Janusz Kujawski, Krzysztof Lewandowski

 

 

 

Imprezy i uroczystości, akcje wewnątrzszkolne i międzyszkolne, akcje na rzecz środowiska lokalnego, wolontariat – organizowane przez cały rok.

Poziom czytelnictwa – podsumowanie w maju.

 

Podsumowanie wyników LIGI KLAS w czerwcu 2018 roku.

Ogłoszenie wyników LIGI KLAS w dniu 22 czerwca 2018 roku.

 

Postanowienia końcowe:

1.     Wszystkie indywidualne lub zespołowe sukcesy powinny być odpowiednio udokumentowane.

2.     Każda klasa wybiera Koordynatora, który współpracuje z przewodniczącą LIGI KLAS i Samorządem Uczniowskim celem przekazywania informacji o podjętych działaniach oraz nadzorowania prawidłowości naliczania punktów.

3.     Informacje o sukcesach, które wpłyną do przewodniczącej LIGI KLAS po podliczeniu punktów za dany miesiąc, będą uwzględniane w kolejnym miesiącu.

4.     W sytuacjach spornych przysługuje odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkół Łączności.

5.     Miesięczne zestawienie wyników będzie podawane do informacji wychowawców i uczniów na tablicy ogłoszeń oraz na szkolnej stronie internetowej.

6.     Główną nagrodą dla klasy za zajęcie pierwszego miejsca w LIDZE KLAS będzie uzyskanie tytułu Super Klasy Technikum oraz otrzymanie dofinansowania do wycieczki edukacyjnej.