PL   |   EN   |   DE   |   ES

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

NAZWA PROJEKTU

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3.  Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

NR PROJEKTU: RPWP.08.03.04-30-0002/16-00

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2017 – 30.11.2019

BUDŻET PROJEKTU:

·          Wartość projektu: 10 211 554,06 zł

·          Wkład ze środków europejskich: 8 679 820,95 zł

·          Wkład ze środków dotacji celowej: 453 485,11 zł

·          Wkład własny: 1 078 248,00 zł

 

PARTNERZY PROJEKTU:

·          Miasto Poznań (Partner Wiodący)

·          Powiat Śremski (Partner)

·          Gmina Oborniki (Partner)

·          Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu (Partner).

 

BIURO PROJEKTU:

Zespół Szkół Handlowych, ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

tel. (61) 86 58 683 wew. 145

e-mail: biuro@kzks-poznan.pl

www.kzks-poznan.pl

Koordynator Projektu: dr inż. Krzysztof Symela, e-mail: krzysztof.symela@itee.radom.pl

Zastępca Koordynatora: dr Mirosław Żurek, e-mail: misroslaw.zurek@itee.radom.pl

OPIS PROJEKTU

 

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów, w szczególności poprzez udział 1140 uczniów (330 kobiet) w stażach/praktykach zawodowych, wsparcie 128 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie 23 szkół zawodowych (19 w Poznaniu, 3 w Powiecie Śremskim, 1 w Gminie Oborniki), w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów szkolnych z branż o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu oraz zawodów deficytowych.

Działania i zadania realizowane w projekcie

Projekt oferuje kompleksowe wsparcie dla szkół obejmujące realizację czterech GRUP DZIAŁAŃ (łącznie 23 zadania):

 

I GRUPA DZIAŁAŃ

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

 

Nr  

Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu

Termin realizacji

1

Sporządzenie z udziałem pracodawców opisów wymagań stanowisk pracy (w tym predyspozycji zawodowych), na których mogą być zatrudnieni w MOF Poznania absolwenci z 66 zawodów szkolnych prowadzonych w szkołach (badania prowadzone u pracodawców dla 66 zawodów szkolnych powiązanych ze stażami i praktykami uczniów) (zad. 1)

 

01.04.2017

31.12.2018

2

Organizacja, walidacja i certyfikacja nabytych efektów uczenia się przez uczniów w trakcie dodatkowych zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych wykraczających poza podstawę programową kształcenia w zawodzie (zad. 8)

01.07.2017

30.09.2019

3

Dostosowanie 66 programów nauczania dla zawodów do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez uwzględnienie opisów wymagań na stanowiskach pracy i predyspozycji zawodowych (zad. 9)

01.09.2017

28.02.2019

4

Organizacja i przeprowadzenie 1140 staży/praktyk zawodowych u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów technikum/zasadniczych szkół zawodowych (zad. 13)

01.01.2018

30.11.2019

5

Identyfikacja w oparciu o udoskonalone programy nauczania dla zawodu oraz opisy wymagań na stanowiskach pracy luk kompetencyjnych 1140 uczniów zainteresowanych odbyciem staży lub praktyk zawodowych u pracodawców (zad. 15)

01.01.2018

31.07.2019

6

Przeprowadzenie z udziałem pracodawców walidacji i certyfikacji nabytych efektów uczenia się przez uczniów uczestniczących w stażach i praktykach w firmach/przedsiębiorstwach (zad. 17)        

01.05.2018

30.11.2019

7

Opracowanie i doskonalenie poradnika „Wdrażanie z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych kształcenia dualnego w MOF Poznania” dla przedstawicieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz pracodawców (zad. 22)

01.12.2018

30.11.2019

8

Zbudowanie i doskonalenie platformy komunikacji między pracodawcami a szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju kształcenia dualnego – klasy patronackie (zad. 23)

01.01.2019

30.11.2019

II GRUPA DZIAŁAŃ

Wyposażenie/doposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały

 

Nr  

Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu

Termin realizacji

1

Doposażenie/wyposażenie w 23 szkołach pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego i przeszkolenie ok 80 nauczycieli z obsługi (zad. 5)

01.05.2017

30.09.2018

2

Opracowanie materiałów: modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych (poradników dla ucznia (U) i nauczyciela(N)), wspierających realizację podstawy programowej w zawodach (zad. 21)

01.12.2018

31.07.2019

 

III GRUPA DZIAŁAŃ

Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz innych nauczycieli

 

Nr  

Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu

Termin realizacji

1

Doskonalenie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego (NKZ) i instruktorów praktycznej nauki zawodu (IPNZ) (zad. 3)

01.05.2017

30.11.2019

2

Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń doskonalących kwalifikacje i kompetencje nauczycieli kształcenia zawodowego (NKZ) i instruktorów praktycznej nauki zawodu (IPNZ), w tym szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji personalnych i społecznych uczniów (zad. 20)

01.12.2018

31.05.2019

 

IV GRUPA DZIAŁAŃ

Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży

 

Nr  

Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu

Termin realizacji

1

Opracowanie i doskonalenie we współpracy z otoczeniem Ramowego Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) dla techników i Ramowego Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla zasadniczych szkół zawodowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (MOFP) - zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty i rozporządzeniem ministra w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych (zad. 2)

 

 

01.04.2017

30.11.2017

2

Adaptacja wg indywidualnych projektów aranżacji wnętrz 23 sal lekcyjnej pod potrzeby SPinKI z uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie 23 „SPin(e)K” (zad. 4)

01.05.2017

30.09.2018