PL   |   EN   |   DE   |   ES

Kapitał Ludzki 9.3 EFS

 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU

 

„Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu”w ramach Działania 9.3.,,Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 Niniejszy Regulamin określa:

I. Charakterystykę projektu;

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie;

III. Procedury rekrutacyjne;

IV. Opis organizacji nauki;

V. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie;

 I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

 

 1. Projekt „Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu” realizowany jest
  w ramach Priorytetu IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.3 ,, Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”,” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 2. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Łączności w Poznaniu.
 3. Projekt będzie realizowany w okresie od dnia 01.07.2009 r. do 30.06.2011 r.
 4. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej kształcenia ustawicznego w zawodzie technik telekomunikacji w województwie Wielkopolskim poprzez rozwój usług kształcenia na odległość w Szkole Policealnej nr 34 dla Dorosłych w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu.
 6. W ramach projektu prowadzony będzie bezpłatny szkoła policealna obejmująca:

Zajęcia edukacyjne realizowane na Platformie edukacyjnej Moodle,

Zajęcia stacjonarne,

Doradztwo zawodowe.

 

Kwota projektu na podstawie umowy nr POKL.09.03.00-30-017/08-00  wynosi 538 250,00PLN (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

 

 II. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 Profil Beneficjenta Ostatecznego (uczestnika projektu):

Projekt zakłada przeszkolenie 40 osób, w tym 20 bezrobotnych oraz 20 zatrudnionych.

W projekcie uczestniczyć mogą osoby  spełniające łącznie warunki wskazane w poniższych punktach :

 • Legitymują się świadectwem ukończenia szkoły średniej są jest w wieku 25 - 64 lata (oraz 18 - 24 lata osoby nieuczące się)
 • W szczególności osoby zamieszkałe poza Poznaniem (woj. wielkopolskie) samotnie wychowujące dzieci i osoby niepełnosprawne. Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób bezrobotnych jak i pracujących lub poszukujących nowych możliwości rozwoju i perspektyw.

Projekt kierowany jest do osób w wieku 25-64 lat (oraz 18-24 lata nieuczące się) zainteresowanych podjęciem kształcenia ustawicznego w zakresie technik telekomunikacji, w szczególności osoby o ograniczonej mobilności, zamieszkałe poza Poznaniem (na obszarze województwa wielkopolskiego) oraz mieszkające w Poznaniu, ale niemobilne z innych powodów.

Warunkiem uczestnictwa osób spełniających ww. kryteria formalne jest przesłanie do Biura Projektu wszystkich wymaganych dokumentów (w wersji papierowej) wymienionych poniżej:

 • Formularz zgłoszeniowy - do wypełnienia w zakładce "ZAPISZ SIĘ",
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia legitymacyjne,
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy,
 • Ankieta osobowa - do wypełnienia w sekretariacie szkoły. 

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia dostępny jest w na stronie internetowej projektu  http://www.zsl.poznan.pl/projekty/telemarketing/index.html w zakładce „ZAPISZ SIĘ”.

Wymienione dokumenty, należy przesłać do Biura projektu pod adresem: Zespól Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika ul. Przełajowa 461-622 Poznań.

 

III. PROCEDURY  REKRUTACYJNE

1. Termin rekrutacji:

Rekrutacja rozpoczyna się dnia 1.07.2009r. zakończona zostanie dnia 18.09.2009r.

W przypadku rezygnacji beneficjenta z udziału w projekcie istnieje możliwość przyjęcia do projektu nowego beneficjenta spełniającego określone wymagania.

 

2. Zasady kwalifikacji na słuchacza:

Kwalifikację Beneficjentów Ostatecznych do projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna.

Jeśli liczba zweryfikowanych i zatwierdzonych kompletnych zgłoszeń przekroczy ustalony limit Beneficjentów Ostatecznych projektu Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna  ostatecznie zakwalifikuje osoby, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Przyjęcie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.

W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z rekrutacji uzupełniającej.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione listownie, drogą elektroniczną lub telefonicznie. Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu nie otrzymają osobnego zawiadomienia.

Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnicy podpisują porozumienie określające zasady uczestnictwa w projekcie oraz regulującą inne prawa i obowiązki uczestnika projektu wynikające z niniejszego Regulaminu.

Uczestnicy projektu, którzy skorzystają ze sprzętu zakupionego w ramach projektu (notebook) podpisują warunki użyczenia.

 

 IV. OPIS ORGANIZACJI NAUKI 

 1. Nauka odbywać się będzie metodą blended-learning, która to metoda oznacza nauczanie tradycyjne połączone z nauczaniem przez Internet.
 2. Zjazdy odbędą się w okresie od 18 września 2009r. do 30 czerwca 2011r.w terminach wyznaczonych przez szkołę (piątki i soboty).
 3.  Realizator projektu zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkoleń z przyczyn niezależnych od niego. Zmiana terminu szkoleń będzie podana do wiadomości słuchaczy z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Wyjątek stanowią zdarzenia losowe jak np. choroba wykładowcy, w ramach których  tygodniowy termin uprzedzenia słuchaczy może nie być przestrzegany.
 4. Każdy uczestnik obowiązany jest do uczestnictwa w zjazdach.
 5. Warunkiem umożliwiającym słuchaczowi przystąpienie do egzaminu semestralnego jest systematyczne wykonywanie zadań umieszczonych na platformie edukacyjnej Moodle, oddanie prac kontrolnych.
 6. Nieobecności podczas zjazdów stacjonarnych winny być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem potwierdzającym zdarzenie losowe.
 7. Podczas zjazdów uczestnicy otrzymają posiłek.
 8. Zasady dostarczania i zawartości wyżywienia są określane przez Realizatora projektu zgodnie z budżetem projektu oraz harmonogramem zajęć.
 9. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia na podstawie biletów komunikacji publicznej. Zwrot kosztów dojazdu będzie wypłacany do momentu wyczerpania dofinansowania przeznaczonego na ten cel. Nie może on przekroczyć kwoty przeznaczonej na jednego uczestnika w budżecie projektu. Podstawą zwrotu kosztów przejazdu jest przedstawienie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów dojazdu oraz biletów opatrzonych właściwą datą, za dni szkolenia,
  w których uczestnik był obecny na zajęciach (dojazd na miejsce szkolenia i z powrotem). Refundacją kosztów dojazdu objęci są uczestnicy dojeżdżający na szkolenie z innej miejscowości niż tej, w której odbywa się szkolenie.

Szczegóły ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu zawarte są w Regulaminie zwrotu kosztów dojazdu.

10.  Szczegóły wypożyczenia  sprzętu komputerowego zawarte są w oddzielnym Regulaminie.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 Uczestnik kursu zobowiązany jest do:

 • przestrzegania niniejszego Regulaminu,
 • regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w terminach i miejscach wyznaczonych przez Realizatora projektu,
 • każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na przedkładanej liście,
 • rzetelnego przygotowywania się do zajęć oraz zaliczania egzaminów weryfikujących postępy w nauce,
 • wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów w czasie trwania Projektu i po jego zakończeniu,
 • informowania o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcia zatrudnienia).

Usprawiedliwienie nieobecności podczas zajęć następuje poprzez pisemne udokumentowanie wystąpienia określonych okoliczności.

Za usprawiedliwioną nieobecność Realizator uznaje nieobecność z przyczyn zdrowotnych oraz udokumentowanych przyczyn losowych.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego uzupełnienia materiału z opuszczonych zajęć.

Uczestnik zobowiązany jest do 80% frekwencji na szkoleniach. W przypadku przekroczenia 20% nieusprawiedliwionych nieobecności, Realizator projektu zastrzega sobie prawo wykreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników szkolenia.

 Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach
i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie umożliwiającym jak najszybsze wprowadzenie osoby z listy rezerwowej na zwolnione miejsce.

Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt 6, mogą wynikać z działania siły wyższej, ważnych przyczyn osobistych (losowych) bądź przyczyn natury zdrowotnej całkowicie uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia przewidzianego w projekcie. Przyczyny te z zasady nie mogą być znane uczestnikowi projektu w chwili rozpoczęcia udziału w projekcie.

Realizator projektu dokonuje wykreślenia z listy uczestników projektu osobę, która złożyła nieodpowiadające prawdzie oświadczenie w ankiecie osobowej  odnośnie jej statusu na rynku pracy, z nieuzasadnionych powodów zrezygnowała z uczestnictwa w projekcie, a także w przypadku zaistnienia 20 % nieuzasadnionych nieobecności.

W przypadku wykreślenia uczestnika z listy uczestników projektu z powodów za które ponosi ona odpowiedzialność, zobowiązana jest ona do naprawienia na zasadach ogólnych wyrządzonej szkody (np. zwrot kosztów szkolenia wraz ze wsparciem dodatkowym  i częścią pozostałych kosztów projektu), zwrotu materiałów dydaktycznych w stanie umożliwiającym ich dalsze wykorzystanie, a w przypadku ich zagubienia, bądź zniszczenia do zwrotu ich kosztów.

Na terenie szkoły i w najbliższym jej otoczeniu zabronione jest palenie papierosów i spożywanie alkoholu.

Osoba będąca pod wpływem alkoholu na zajęciach zostanie skreślona z listy uczestników projektu.

 

VI. INNE POSTANOWIENIA

 Realizator projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian w Regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.

 

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są w sposób ostateczny przez Koordynatora Projektu w oparciu o wytyczne wydane przez instytucje biorące udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009r.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.

 

§ 1 Informacje ogólne

 

W ramach projektu „Kształcenie na odległość metodą blended-learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu” beneficjent może wypożyczyć sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji zajęć online.

Sprzęt jest własnością ZSŁ. Licencję na oprogramowanie posiada ZSŁ.

Zakup notebooków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z uwagi na określoną liczbę laptopów (10 sztuk ) w przypadku większej liczby beneficjentów zainteresowanych wypożyczeniem sprzętu komputerowego o wyborze uczestnika projektu , któremu sprzęt zostanie wypożyczony decydować będzie udokumentowana trudna sytuacja materialna .

  

§ 2 Procedura użyczenia sprzętu komputerowego.

 ZSŁ wypożycza następujący sprzęt

 • Notebook marki HP model HP Compaq 610 o nr seryjnym
 • Zasilacz wraz z kablem
 • Linkę zabezpieczająca
 • Klucz do linki zabezpieczającej (1 szt.)
 • Myszkę optyczną USB logitech
 • Słuchawki z mikrofonem
 • Torbę HP

ZSŁ udostępnia notebooka tylko w celu realizacji zadań związanych z nauką  w ramach projektu „Kształcenie na odległość metodą blended-learning w zawodzie technik telekomunikacji”.

Użytkownikowi nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji w powierzonym sprzęcie.

Użytkownikowi nie wolno instalować żadnego oprogramowania.

Sprzęt jest na gwarancji, na warunkach określonych przez producenta

W przypadku uszkodzenia sprzętu, które decyzją autoryzowanego serwisu HP nie podlega gwarancji (np. mechaniczne uszkodzenie, przepięcie z sieci  elektrycznej), koszty naprawy pokrywa użytkownik.

Wszelkie problemy i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać do studia RTV  w ZSŁ

Ewentualne prace związane z naprawą lub konfiguracją notebooka są  realizowane na terenie ZSŁ.

Raz na 6 miesięcy należy, po uprzednim umówieniu , dostarczyć sprzęt w celu     weryfikacji stanu oraz dokonaniu ewentualnych instalacji poprawek i  aktualizacji  programów

W momencie zakończenia nauki, sprzęt należy w ciągu 7 dni zwrócić w stanie odpowiadającym typowemu zużyciu.

W przypadku utraty lub nie oddaniu sprzętu w określonym terminie, użytkownik  zobowiązany jest do zapłacenia całkowitej kwoty zakupu/wartości, tj. 2600,-

Użytkownikowi nie wolno udostępniać i wypożyczać sprzętu osobom trzecim.

ZSŁ nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystywanie sprzętu i ewentualne poniesione straty, w tym utratę danych na laptopie.

Użytkownikowi nie wolno usuwać lub zmieniać znaków identyfikujących sprzęt, w tym naklejki związanej z projektem KL9.3

W przypadku kradzieży, użytkownik powiadamia niezwłocznie Policję oraz ZSŁ.