PL   |   EN   |   DE   |   ES

Kapitał Ludzki 9.2 EFS

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu”

 

Ogólnym celem projektu jest wdrożenie w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu kompleksowego rozwoju szkoły ukierunkowanego na poprawę jakości i atrakcyjności kształcenia w zawodach technik telekomunikacji i monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy we współpracy z pracodawcą – ELTEL Networks S.A..


Cele szczegółowe projektu to:

  • włączenie pracodawcy w proces kształcenia zawodowego poprzez współpracę przy dostosowywaniu programu nauczania i procesu kształcenia do potrzeb rynku pracy w regionie oraz współpracę przy realizacji praktyk zawodowych dla uczniów
  • poprawa jakości nauczania i oceniania poprzez wdrożenie innowacyjnych form oceniania dostosowanych do standardów egzaminów zewnętrznych oraz metod nauczania z wykorzystaniem kształcenia na odległość
  • podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz zwiększenia wskaźnika zdawalności egzaminów zewnętrznych w zawodzie technik telekomunikacji i monter sieci I urządzeń telekomunikacyjnych poprzez realizacje dodatkowych zajęć z języka angielskiego zawodowego oraz układów cyfrowych, układów analogowych i elektrotechniki.
        

Beneficjentami projektu są :

  • uczniowie Technikum Łączności – klasa I cT, IIcT, III cT, IVcT 
  • uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 34 – klas IaZ
  • nauczyciele

 

  W wyniku realizacji działań projektowych opracowane zostaną materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej i zamieszczone na szkolnej platformie edukacyjnej Moodle dzięki, którym uczniowie będą mogli samodzielnie kierować procesem przyswajania wiedzy, utrwalać wiadomości, efektywniej przygotować się do egzaminów zewnętrznych. Partnerem w projekcie jest firma ELTEL Networks S.A. , na terenie której odbywać się będą zajęcia praktyczne dla uczniów klasy IaZ, ponadto pracownicy firmy wysoce wykwalifikowani w zawodzie prowadzić będą wybrane ćwiczenia w ramach zajęć specjalistycznych. Dzięki współpracy i umowie patronackiej uczniowie kształcący się w zawodzie technik telekomunikacji i monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych po ukończeniu szkoły będą mieli zapewnione zatrudnienie.
   Dla 10 uczniów, którzy zainteresowani będą zdobyciem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) zorganizowany zostanie kurs ECDL oraz egzamin potwierdzający nabyte umiejętności.
    Jednym z najważniejszych oczekiwanych rezultatów projektu jest zwiększenie motywacji uczniów do kształcenia w wymienionych zawodach i poprawa zdawalności egzaminów zawodowych zewnętrznych .