PL   |   EN   |   DE   |   ES

Historia

 

 

Ukazując historię Szkoły oraz przemiany, jakie się w jej strukturze i organizacji dokonały, trzeba sięgnąć pamięcią do 1946 roku, kiedy to otwarto Państwowe Gimnazjum i Liceum Telekomunikacyjne. Program nauki obejmował oprócz teoretycznych przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, praktyczną naukę zawodu w warsztatach mechanicznych, warsztacie elektrycznym oraz w pracowniach. W sierpniu 1955 roku na mocy decyzji Ministerstwa Poczt i Telegrafów połączono Technikum Łączności nr 1 z Technikum Łączności nr 2 w jedną szkołę. W roku 1962 nastąpiła ponowna zmiana nazwy - powołano Państwową Szkołę Techniczną. Wraz z rozwojem szkoły pojawiły się problemy lokalowe. W niedługim czasie powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły, któremu przewodniczył inż. Jan Kędzia. Celem Komitetu było wybudowanie Szkoły z funduszy Szkół Tysiąclecia. Symbolicznego wmurowania aktu erekcyjnego dokonano 10 października 1963 roku.

Pisząc o działalności Szkoły trzeba także wspomnieć o pracy warsztatów szkolnych, które na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat bardzo dobrze współpracowały z licznymi przedsiębiorstwami. Kolejne zmiany nastąpiły od 1 września 1975 roku kiedy zmieniono nazwę na obowiązującą do dziś - Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Uwiecznieniem czterdziestoletniej działalności Szkoły . a zarazem symbolem nowoczesności lat osiemdziesiątych, było stworzenie pracowni komputerowych.

1 września 1999 r. w wyniku reformy szkolnictwa w ZSŁ powstało Gimnazjum nr 4. Dalsze zmiany to rok 2002. Utworzono wówczas XXXIV Liceum Profilowane i XXXIV Liceum Ogólnokształcące, w tych szkołach kształcono w profilach: elektronicznym, zarządzaniu informacją, humanistycznym i matematyczno-informatycznym. Oprócz tego do Szkoły zgłaszali się kandydaci do Technikum Łączności (kształcącego w zawodzie: technik elektronik i technik telekomunikacji, a od 2005 roku także technik informatyk i technik teleinformatyki) oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 34 (tu kształcili się monterzy sieci urządzeń telekomunikacyjnych i monterzy elektronicy). Konsekwencją reformy oświaty było także wygaśnięcie niektórych typów szkół, np. pięcioletniego Technikum Łączności. Ponadto Policealne Studium Zawodowe nadal kształciło młodzież i dorosłych w trybie dziennym i zaocznym. Te ważne zmiany miały charakter nie tylko strukturalny i organizacyjny, ale przede wszystkim dydaktyczny. Nowe typy szkół to nowy model kształcenia weryfikowany podczas zewnętrznych egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

W ostatnich latach w Zespole Szkół Łączności wprowadzono monitoring i obowiązek noszenia przez uczniów i nauczycieli identyfikatorów. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na terenie szkoły i w jej najbliższej okolicy.

Rozwój technologii informacyjnych powoduje, że w Szkole trwa komputeryzacja. Polega ona nie tylko na systematycznym wyposażaniu pracowni w nowoczesny sprzęt komputerowy - nie ominęła również części administracyjnej czy biblioteki szkolnej, która przeobraziła się w nowoczesne Centrum Edukacji Medialnej. W szkole wprowadzane są kolejne innowacje, na przykład dzienniczek internetowy, w którym na bieżąco pojawiają się informacje dla rodziców dotyczące postępów dydaktycznych uczniów i ich zachowania.

W szkole obok różnorodnych działań w ramach kół zainteresowań, organizowane są akcje charytatywne cieszące się dużym zainteresowaniem młodzieży. Obok zbierania darów i udzielania pomocy potrzebującym przez wolontariuszy, regularnie odbywają się m.in. akcje honorowego oddawania krwi i loteria świąteczna, z której dochód wspiera najuboższych uczniów naszej szkoły.

Ważną datą w historii Zespołu Szkół Łączności jest 24 kwietnia 2004 roku. W tym dniu, po długich miesiącach wytężonej pracy, Szkoła otrzymała certyfikat ISO 9001-2000, gwarantujący wysoką jakość kształcenia, zobowiązujący do rzetelnej realizacji zadań w zakresie świadczenia usług dydaktycznych, organizacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych.

Obecnie szkoła ma ponad 60 lat i ciągle się rozwija. Młodzież ma szansę kształcić się w nowoczesnych pracowniach w Szkole oraz poza jej murami, na przykład podczas wymian zagranicznych młodzieży z Petersburga czy Paryża. Wprowadzane są kolejne innowacje pedagogiczne, np. wideolekcje w nauczaniu indywidualnym, tworzenie wirtualnych klas, projekty edukacyjne oparte na współpracy z instytucjami i młodzieżą krajów Unii Europejskiej oraz środowiskiem lokalnym. A wszystko to w myśl hasła "Kluczem do sukcesu jest wyprzedzenie o krok tego, co ma nadejść".

 

Data: Wydarzenie:
24-26 lutego 1946 r Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Państwowego Gimnazjum i Liceum Telekomunikacyjnego oraz inauguracja nauki.
30 sierpnia 1948 r Przekształcenie Państwowego Gimnazjum i Liceum Telekomunikacyjnego w Liceum Telemechaniczne I stopnia.
1 września 1948 r Powołanie do działania Dwuletniego Kursu Teletechnicznego
1 września 1950 r Powołanie do działania Zasadniczej Szkoły Zawodowej Elektrycznej - o profilu teletechnicznym liniowym (Szkoła dwuletnia).
1 maja 1951r Odejście dyr. Mieczysława Nowickiego.
1 sierpnia 1951 r Podjęcie pracy przez dyr.- Stanisława Szafrańskiego.
1 września 1951 r Przemianowanie Liceum Telemechanicznego I stopnia na 4 - letnie Technikum Łączności.
1 września 1952 r Utworzenie Dwuletniej Szkoły Telekomunikacyjnej tzw. Wydziału na podbudowie małej matury.
1 września 1954 r Pierwszy egzamin dojrzałości dla Technikum i Wydziału.
Czerwiec 1954 r Przemianowanie Technikum Telekomunikacyjnego na Technikum Łączności nr 1.
24 sierpnia 1955 r Połączenie Technikum Łączności nr 1 z Technikum Łączności nr 2 pod wspólną dyrekcją - Technikum Łączności
1 września 1956 r Technikum Łączności szkołą pięcioletnią.
1 września 1957 r Technikum Łączności przechodzi spod opieki Ministerstwa Poczty i Telegrafów w gestię Dyrekcji Okręgowej Szkolnictwa Zawodowego.
1 września 1958 r Opiekę nad szkołą przejmuje Kuratorium O.S. Poznańskiego.
19 października 1963 r Położenie kamienia węgielnego pod nowy gmach szkoły.
1 września 1964 r Przeniesienie Technikum Łączności do nowego gmachu przy ul. Naramowickiej 4. Otrzymanie od rodziców sztandaru.
1 listopada 1964 r Technikum ma patrona - Jest to teraz - " Szkoła Pomnik Tysiąclecia nr 792 - Technikum Łączności im. Mikołaja Kopernika".
1 kwietnia 1965 r dyr. St. Szafrański ustępuje ze stanowiska.
1 sierpnia 1965 r inż. Jan Pająk nowym dyrektorem szkoły.
1 września 1967r Reaktywowanie Technikum Łączności nr 2 (eksploatacja pocztowa) i przeniesienie go do gmachu przy ul Śniadeckich w Poznaniu.
1 września 1968 r Otwarcie Wydziału Technikum dla Pracujących (wieczorowe).
1 września 1968 r Przejście dotychczasowego dyrektora inż. Jana Pająka na emeryturę.
1 grudnia 1968 r mgr Edward Szafranek mianowany dyrektorem szkoły.
1 września 1970 r Przemianowanie Państwowej Szkoły Technicznej nr 1 na Pomaturalne Studium Zawodowe nr1.
1 września 1971 r Otwarcie Średniej Szkoły Zawodowej nr 2 kształcącej wykwalifikowanych robotników.
1 kwietnia 1972 r Przekształcenie Średniej Szkoły Zawodowej nr 2 w Liceum Zawodowe nr 2.
1 września 1974 r Utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 (5 i 3-letnie Technikum, Policealne Studium Zawodowe, Liceum Zawodowe, Liceum Zawodowe, Wydział Zaoczny, Zasadnicza Szkoła Łączności).
1 stycznia 1975 r Otrzymanie przez Internat Szkolny statusu Bursy Szkolnictwa Zawodowego pod oddzielnym kierownictwem.
1 września 1975 r Przemianowanie Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika.
1 maja 1977 r dyr. E. Szafranek powołany na stanowisku wicekuratora.
1 lipca 1977 r Henryk Janas mianowany nowym dyrektorem szkoły.
1 września 1978 r Reaktywowanie Wydziału Technikum dla Pracujących (Technikum Wieczorowe) zlikwidowanego na rzecz Wydziału Zaocznego 1 września 1973 r.
1 września 1980 Włączenie do Zespołu Szkół Łączności - Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji.
1981 r Uruchomienie szkolnego radia "Scalak"
 
 
1985 r Jubileusz 40 - lecia szkoły
 
 
1986 r Ponowne otwarcie biblioteki po rocznym remoncie.
 
 
1 września 1998 r Dyrektorem naczelnym szkoły zostaje mgr inż. Jerzy Małecki
 
 
2001 r Utworzenie sal gimnazjum na miejscu szkolnych warsztatów.