PL   |   EN   |   DE   |   ES

Działania i zadania realizowane w projekcie

Projekt oferuje kompleksowe wsparcie dla szkół obejmujące realizację czterech GRUP DZIAŁAŃ (łącznie 23 zadania):

I GRUPA DZIAŁAŃ

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Nr  

Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu

Termin realizacji

1

Sporządzenie z udziałem pracodawców opisów wymagań stanowisk pracy (w tym predyspozycji zawodowych), na których mogą być zatrudnieni w MOF Poznania absolwenci z 66 zawodów szkolnych prowadzonych w szkołach (badania prowadzone u pracodawców dla 66 zawodów szkolnych powiązanych ze stażami i praktykami uczniów) (zad. 1)

 

01.04.2017

31.12.2018

2

Organizacja, walidacja i certyfikacja nabytych efektów uczenia się przez uczniów w trakcie dodatkowych zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych wykraczających poza podstawę programową kształcenia w zawodzie (zad. 8)

01.07.2017

30.09.2019

3

Dostosowanie 66 programów nauczania dla zawodów do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez uwzględnienie opisów wymagań na stanowiskach pracy i predyspozycji zawodowych (zad. 9)

01.09.2017

28.02.2019

4

Organizacja i przeprowadzenie 1140 staży/praktyk zawodowych u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów technikum/zasadniczych szkół zawodowych (zad. 13)

01.01.2018

30.11.2019

5

Identyfikacja w oparciu o udoskonalone programy nauczania dla zawodu oraz opisy wymagań na stanowiskach pracy luk kompetencyjnych 1140 uczniów zainteresowanych odbyciem staży lub praktyk zawodowych u pracodawców (zad. 15)

01.01.2018

31.07.2019

6

Przeprowadzenie z udziałem pracodawców walidacji i certyfikacji nabytych efektów uczenia się przez uczniów uczestniczących w stażach i praktykach w firmach/przedsiębiorstwach (zad. 17)        

01.05.2018

30.11.2019

7

Opracowanie i doskonalenie poradnika „Wdrażanie z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych kształcenia dualnego w MOF Poznania” dla przedstawicieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz pracodawców (zad. 22)

01.12.2018

30.11.2019

8

Zbudowanie i doskonalenie platformy komunikacji między pracodawcami a szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju kształcenia dualnego – klasy patronackie (zad. 23)

01.01.2019

30.11.2019

II GRUPA DZIAŁAŃ

Wyposażenie/doposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały

Nr  

Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu

Termin realizacji

1

Doposażenie/wyposażenie w 23 szkołach pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego i przeszkolenie ok 80 nauczycieli z obsługi (zad. 5)

01.05.2017

30.09.2018

2

Opracowanie materiałów: modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych (poradników dla ucznia (U) i nauczyciela(N)), wspierających realizację podstawy programowej w zawodach (zad. 21)

01.12.2018

31.07.2019

III GRUPA DZIAŁAŃ

Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz innych nauczycieli

Nr  

Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu

Termin realizacji

1

Doskonalenie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego (NKZ) i instruktorów praktycznej nauki zawodu (IPNZ) (zad. 3)

01.05.2017

30.11.2019

2

Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń doskonalących kwalifikacje i kompetencje nauczycieli kształcenia zawodowego (NKZ) i instruktorów praktycznej nauki zawodu (IPNZ), w tym szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji personalnych i społecznych uczniów (zad. 20)

01.12.2018

31.05.2019

IV GRUPA DZIAŁAŃ

Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży

Nr  

Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu

Termin realizacji

1

Opracowanie i doskonalenie we współpracy z otoczeniem Ramowego Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) dla techników i Ramowego Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla zasadniczych szkół zawodowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (MOFP) - zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty i rozporządzeniem ministra w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych (zad. 2)

 

 

01.04.2017

30.11.2017

2

Adaptacja wg indywidualnych projektów aranżacji wnętrz 23 sal lekcyjnej pod potrzeby SPinKI z uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie 23 „SPin(e)K” (zad. 4)

01.05.2017

30.09.2018

3

Sfinansowanie studiów podyplomowych prowadzących do uzyskiwania kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu - zgodnie z programem rekomendowanym przez KOWEZiU (zad. 6.)

01.05.2017

30.11.2019

4

Powołanie Młodzieżowego Forum wymiany „dobrych praktyk” z doradztwa zawodowego i przeprowadzenie cyklicznych spotkań (zad. 7)

01.07.2017

30.11.2019

5

Opracowanie i doskonalenie we współpracy z otoczeniem (z uwzględnieniem staży i praktyk) standardów doradztwa zawodowego dla techników i standardów doradztwa zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych MOFP (zad. 10)

01.09.2017

30.11.2019

6

Opracowanie i doskonalenie narzędzia informatycznego wspomagającego nauczyciela doradcę zawodowego w pracy z uczniem w SPinCe (zad. 11)

01.12.2017

30.11.2019

7

Cykl szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, w tym przygotowanie do prowadzenie zajęć dot. Indywidualnego Planu Kariery (IPK )(zad. 12)

01.12.2017

31.10.2019

8

Opracowanie poradnika z rekomendacjami w zakresie zastosowania przez nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego, doradców zawodowych istniejących zasobów z doradztwa edukacyjno-zawodowego w pracy z młodzieżą szkół prowadzących kształcenie zawodowe (zad. 14)

01.01.2018

30.11.2019

9

Opracowanie i doskonalenie zestawu 3 poradników metodycznych dla nauczyciela (N), ucznia (U) i rodziców (R): Jak zaplanować własny rozwój edukacyjno-zawodowy? Poradnik dla

uczniów ZSZ i T; Jak wspierać uczniów ZSZ i T w projektowaniu rozwoju edukacyjnozawodowego?

– poradnik dla nauczyciela (1 tom – poradnictwo indywidualne, 2 tom - poradnictwo grupowe);

Wspieram dziecko w planowaniu kariery zawodowej. Poradnik dla rodzica, wersja elektroniczna) (zad. 16.)

01.04.2018

30.11.2019

10

 Organizacja dla uczniów szkół zawodowych i techników z MOF Poznania zajęć dodatkowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego (grupowe i indywidualne) wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Kariery (IPK) dla każdego uczestnika (zad. 18)